Luboń ANTYSMOG

Luboń ANTYSMOG

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPŁAT Z BUDŻETU MIASTA DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA PROEKOLOGICZNE URZĄDZENIA GRZEWCZE W ROKU 2020.

 

Uprzejmie informujemy, że termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dotację do wymiany źródeł ciepła (23 marca 2020 r.), zostaje odwołany ze względu na zagrożenie koronawirusem.

O nowym terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków poinformujemy Państwa poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej miasta Luboń, na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Luboń oraz w mediach społecznościowych.

 

 • Wysokość dopłaty: 70% wartości nowego źródła ogrzewania – nie więcej niż 5 tys. zł.
 • Ograniczenia i zakazy dotyczące instalacji spalania określone zostały w Zarządzeniu Nr 8/2020 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 20 stycznia 2020 r.  w sprawie wykonania uchwały nr XLI/316/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze.
 • Dotacja może być przyznana do zakupu fabrycznie nowych: kotłów olejowych; gazowych; gazowo-olejowych; pomp ciepła; pieców akumulacyjnych; elektrycznych; ogrzewania podłogowego – jako jedynego źródła ogrzania budynku/lokalu; kotłów na paliwo stałe zasilanych automatycznie,  niewyposażonych w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, spełniających wymogi 5 klasy oraz wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189.
 • Dotacji nie podlegają: montaż nowego źródła ciepła w nowo wybudowanych obiektach; zakup przenośnych urządzeń grzewczych lub kotłów na olej przepracowany; zakup i montaż wkładów kominkowych; kolektorów słonecznych; wymiana systemu ogrzewania proekologicznego na nowe, w przypadku, gdy budynek/lokal posiadał system ogrzewania proekologicznego; modernizacja istniejącego ogrzewania proekologicznego; koszt wykonania prac projektowych, wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej lub elektrycznej, odbiory kominiarskie i energetyczne, montaż innych urządzeń grzewczych, zakup dodatkowego wyposażenia, zakup i montaż instalacji wewnętrznej, koszty eksploatacji urządzenia grzewczego.
 • Demontaż starego i zakup nowego kotła można wykonać dopiero po podpisaniu umowy o dotację.
 • Aby uzyskać dotację, musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe (przy rozliczeniu wymagany dokument potwierdzający przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę).
 • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów zakupu nowego źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej w umowie zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.
 • Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia zakupione przed datą podpisania umowy.
 • Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę współwłaścicieli (dotyczy współwłasności).
 • Brak obowiązku dołączenia zaświadczenia o figurowaniu w rejestrze podatników Urzędu Skarbowego Poznań Wilda – wskazanego w § 2, ust. 2, pkt 4 uchwały Nr XLI/316/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze.
 • Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została udzielona dotacja z innego źródła (np. z Powiatu Poznańskiego, Programu „Czyste Powietrze”).
 • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • Zasady przyjmowania wniosków określone zostały w Zarządzeniu Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały nr XLI/316/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze.
 • Wnioski można składać w dniach od 23 marca 2020 r., od godz. 7:30  w Kancelarii Urzędu Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Kancelarii Urzędu Miasta Luboń.
 • Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu.
 • Wnioski złożone przez platformę e-puap rozpoznawane są tak, jak złożone na koniec danego dnia roboczego.
 • Jedna osoba może dokonać jednorazowo zgłoszenie w Urzędzie tylko jednego wniosku o dotację.
 • Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z uchwałą Nr XLI/316/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze. (w § 2 ust. 2 pkt 4 Uchwały oraz w Załączniku Nr 1 w części Załączniki do wniosku - pkt 4 - wykreślono)
 • Wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane załączniki oraz posiadać wszystkie wypełnione pola. Bardzo ważne, aby podać nr telefonu kontaktowego.
 • Wniosek należy podpisać.

REALIZACJA DOPŁATY

 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja. Gdy wniosek jest kompletny, komisja weryfikacyjna dokonuje oględzin dotychczasowego źródła ciepła. Spisany zostaje protokół. Do dnia kontroli kocioł przewidziany do likwidacji nie może zostać zdemontowany. Jego dotychczasowe użytkowanie potwierdzi komisja weryfikacyjna.
  • Burmistrz Miasta Luboń pisemnie zawiadomi Wnioskodawców, którym przyznana została dotacja o terminie i miejscu podpisania umowy. Niestawienie się wnioskodawcy w terminie wyznaczonym na podpisanie umowy, będzie uznane za rezygnację wnioskodawcy z zawarcia umowy i dotacji.
  • Burmistrz Miasta Luboń pisemnie zawiadomi wnioskodawców o braku zakwalifikowania wniosku do otrzymania dotacji.
  • Wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie, bądź po wyczerpaniu środków, nie przechodzą na rok następny.

 

ROZLICZENIE DOTACJI

 • Termin złożenia wniosku o rozliczenie dotacji określony zostaje w Umowie.
 • Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:
  • Oryginał imiennego dowodu zakupu nowego kotła;
  • Dokument potwierdzający demontaż starego źródła ciepła – wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
  • Dokument potwierdzający przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji – wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
  • Dokument potwierdzający montaż nowego urządzenia grzewczego wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
  • Świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 (5 klasa) oraz zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej EU 2015/1189, wystawione przez jednostkę notyfikowaną lub laboratorium notyfikowane – (dotyczy kotłów na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem);
  • Informację o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną.
   

KONTROLA POWYKONAWCZA

 • Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej. Termin oględzin uzgodniony zostanie telefonicznie.

 

WAŻNE!

Pomimo zawarcia Umowy przyznane środki dotacji nie zostaną przekazane, a zobowiązanie do ich przekazania wygaśnie w przypadku:

 • złożenia formularza wniosku o rozliczenie dopłaty po terminie określonym w Umowie;
 • braku skorygowania, w wyznaczonym terminie, oczywistych omyłek w dokumentach rozliczeniowych;
 • negatywnej oceny rozliczenia dotacji, w tym w wyniku kontroli powykonawczej.

Informacji w sprawie udziela:

Joanna Cichoń – inspektor, ds. ochrony środowiska

tel. 61 8130011 wew. 35 lub tel.  697 630 648Do pobrania:

Data dodania 29 stycznia 2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.